przyjechać. Cud morza. Rycina Johanna (Hansa) Ladenspeldera van Essena (1512-po 1561). 24,3 x 18,5 cm… | Drouot.com (2023)

Warunki aukcji

1. Galerie Gerda Bassenge (lub Bassenge Buchauktionen GbR lub Bassenge Fotoauktionen GbR), zwana dalej aukcjonerem, prowadzi aukcje jako komisarz we własnym imieniu i na rachunek swoich klientów (komisarzy), którzy pozostają anonimowi. Aukcja jest dobrowolna i publiczna w rozumieniu § 383 III BGB.

2. Prowadzący aukcje zastrzega sobie prawo do łączenia, rozdzielania, wystawiania poza kolejnością lub wycofywania numerów z katalogu.

3. Wszystkie przedmioty wystawione na aukcję można obejrzeć i obejrzeć przed aukcją. Rzeczy są potrzebne. Z reguły stan poszczególnych oferowanych dzieł nie jest podany w katalogu. Opisy katalogowe nie stanowią gwarancji w sensie prawnym i nie są specyfikacjami uzgodnionymi w umowie. To samo dotyczy indywidualnie żądanych raportów o stanie. Wyrażają one jedynie subiektywną ocenę licytatora i służą jedynie jako niezobowiązująca wskazówka. Wszystkie przedmioty są sprzedawane w stanie, w jakim znajdowały się w momencie przyjęcia oferty. O ile wyraźnie nie zaznaczono tego w opisie katalogowym, ramy nie stanowią wiążącej części oferty. Kupujący nie może pozwać licytatora za wady fizyczne, jeżeli dochował on należytej staranności. Prowadzący aukcje zobowiązuje się jednak dochodzić swoich roszczeń wobec nadawcy (zleceniodawcy) w terminie przedawnienia wynoszącym 12 miesięcy od dnia złożenia oferty w przypadku uzasadnionych reklamacji złożonych w odpowiednim czasie. W przypadku pomyślnego rozpatrzenia reklamacji od wysyłającego, prowadzący aukcję zwraca kupującemu cenę zakupu wraz z premią. Odpowiedzialność licytatora z tytułu szkód majątkowych – niezależnie od przyczyny – jest wykluczona, chyba że licytator dopuścił się umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa. Odpowiedzialność za utratę życia, ciała i zdrowia pozostaje nienaruszona.

4. Licytacja zostaje przyjęta po trzykrotnym wezwaniu licytanta, który zaoferował najwyższą cenę. Licytator może odrzucić ofertę lub ją przyjąć z zastrzeżeniami. Jeśli kilka osób złoży tę samą ofertę i po trzech wezwaniach nie zostanie złożona żadna wyższa oferta, decyduje losowanie. Prowadzący aukcję może wycofać ofertę i ponownie zaoferować przedmioty, jeśli wyższa oferta, złożona w odpowiednim czasie, została przez pomyłkę przeoczona lub jeśli licytant, który zaoferował najwyższą cenę, nie chce, aby jego oferta była ważna, lub jeśli istnieją inne wątpliwości co do oferty.

5. W przypadku oferty pisemnej zainteresowany upoważnia licytatora do składania za niego ofert w trakcie licytacji. W zamówieniach pisemnych, jeśli występują różnice między numerem a hasłem, hasło jest wiążące.

6. Licytacje telefoniczne oraz licytacje bezpośrednie przez Internet wymagają uprzedniej rejestracji u licytatora i jego zgody. Prowadzący aukcje nie ponosi jednak odpowiedzialności za przetwarzanie. Oferty telefoniczne i internetowe będą przyjmowane tylko wtedy, gdy oferent jest skłonny zalicytować minimalną cenę danej części, o której został wcześniej poinformowany. Nawet w przypadku braku połączenia taka oferta w wysokości ceny minimalnej jest wiążąca dla licytatora. Prowadzący aukcje nie ponosi odpowiedzialności za ustanowienie odpowiedniego połączenia telefonicznego lub internetowego. Prawo do odstąpienia i zwrotu w przypadku umów zawieranych na odległość nie dotyczy takich ofert (§ 312g ust. 2 nr 10 BGB).

7. Z chwilą udzielenia licytacji na licytanta przechodzi niebezpieczeństwo strat i szkód, za które oferent nie ponosi odpowiedzialności. Własność wylicytowanych przedmiotów przechodzi na kupującego dopiero po otrzymaniu pełnej zapłaty.

8. Do ceny młotka należy doliczyć dopłatę w wysokości 29%, która zawiera podatek od sprzedaży bez odrębnej identyfikacji (opodatkowanie różnicowe) lub dopłatę w wysokości 24% od ceny młotka plus podatek od sprzedaży w wysokości 19% (opodatkowanie standardowe), w przypadku książek podatek od sprzedaży wynosi 7% (opodatkowanie standardowe). Obiekty oznaczone * w katalogu podlegają standardowemu opodatkowaniu (dopłata w wysokości 24% od dopłaty plus podatek od sprzedaży w wysokości obecnie 19%). Podatek importowy został naliczony dla pozycji oznaczonych w katalogu ^. W takich przypadkach, oprócz premii w wysokości 26% (opodatkowanie zróżnicowane), do dopłaty zostanie doliczony zaawansowany podatek od sprzedaży importowej w wysokości obecnie 7%. W przypadku niemieckich handlarzy dziełami sztuki i antykwariuszy, którzy są uprawnieni do odliczenia podatku naliczonego, faktura zbiorcza może zostać wystawiona na żądanie, tak jak dotychczas, zgodnie ze standardowym opodatkowaniem. Dostawy eksportowe do krajów trzecich (poza UE) oraz - jeśli podasz swój numer identyfikacyjny VAT - są zwolnione z podatku od sprzedaży. przy składaniu zamówienia jako dowód uprawnienia do zakupu bezcłowych dostaw wewnątrzwspólnotowych - także do firm z innych krajów członkowskich UE, o ile dokonują zakupów na użytek handlowy. Korekta po wystawieniu faktury nie jest możliwa. Wszyscy pozostali kupujący z krajów UE podlegają podatkowi od sprzedaży. Zagraniczni nabywcy spoza Unii Europejskiej otrzymają zwrot podatku od sprzedaży, jeśli niemieckie świadectwo celne eksportowe i świadectwo celne importowe odpowiedniego kraju importującego zostaną dostarczone w ciągu 4 tygodni po aukcji. W przypadku wysyłki przez nas dowód wywozu uważa się za dostarczony. W przypadku internetowych licytacji na żywo za pośrednictwem platform internetowych, premia jest powiększona o poniesioną tam opłatę transakcyjną (zwykle 3% ceny młotkowej). Faktury wystawione w trakcie lub bezpośrednio po aukcji wymagają specjalnego przeglądu i ewentualnej korekty ze względu na przeciążenie księgowości; Z pominięciem błędów i niedomówień.

9. Wylicytowane przedmioty zostaną dostarczone do siedziby naszej firmy odpłatnie. Karty kredytowe (VISA, Mastercard, American Express), czeki i inne płatności bezgotówkowe są akceptowane wyłącznie w celu spełnienia świadczenia. Opłaty bankowe/opłaty transakcyjne lub straty kursowe są na koszt kupującego. Przechowywanie odbywa się na koszt i ryzyko kupującego. Wysyłka realizowana jest po przedpłacie kwoty faktury. Koszty wysyłki i ubezpieczenie od utraty i uszkodzenia są w gestii kupującego. Jeśli rzeczywiste koszty wysyłki przekroczą obliczoną z góry stawkę ryczałtową, różnica zostanie później doliczona do kupującego.

10. Przy wywozie dóbr kultury z obszaru wspólnotowego WE może być wymagane zezwolenie na wywóz zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 116/2009, w zależności od kategorii i wartości przedmiotu. Ze względu na ochronę gatunków przedmioty wykonane z niektórych chronionych materiałów (np. kości słoniowej, skorupy żółwia, masy perłowej i niektórych rodzajów koralowców) mogą podlegać specjalnym ograniczeniom w imporcie i eksporcie. W celu wywozu (szczególnie poza Unię Europejską) może być wymagane specjalne zezwolenie na wywóz zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 338/97. Odpowiednie pozwolenia na eksport mogą być wydawane tylko pod ściśle określonymi warunkami, a nawet nie można ich wcale uzyskać.Import tych artykułów do niektórych krajów może być również ograniczony lub zabroniony. Kupujący jest odpowiedzialny za zapoznanie się z wszelkimi ograniczeniami importowymi i eksportowymi. Eksport i import odpowiednich przedmiotów odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko kupującego.

11. Nagroda zobowiązuje do przyjęcia. Cena zakupu jest należna wraz z ofertą. Jeżeli płatność nie zostanie dokonana w ciągu dwóch tygodni po licytacji, licytator ma prawo do anulowania umowy sprzedaży zawartej w wyniku licytacji bez wyznaczania dalszego terminu, do naliczenia odsetek za zwłokę według zwykłej stopy bankowej - ale co najmniej 1% ceny brutto za każdy rozpoczęty miesiąc - oraz domagać się od oferenta odszkodowania za niewykonanie. W takim przypadku rekompensatę można również obliczyć w taki sposób, że przedmiot jest ponownie wystawiony na aukcję na nowej aukcji, a nabywca niewywiązujący się z płatności musi zapłacić za niższe wpływy w porównaniu z poprzednią aukcją, w tym opłaty domu aukcyjnego. Nie jest dopuszczony do licytacji i nie ma prawa do żadnych dodatkowych wpływów.

12. Miejscem wykonania i właściwością sądu dla transakcji handlowych jest Berlin. Obowiązuje wyłącznie prawo niemieckie. Konwencja ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) nie ma zastosowania.

13. Ceny podane w katalogu są cenami orientacyjnymi, a nie limitami.

14. Sprzedaż poaukcyjna jest częścią licytacji, w ramach której zainteresowany składa telefonicznie lub pisemnie (określone w ust. 5 i 6) zlecenie licytacji określonej kwoty.

15. Złożenie oferty w jakiejkolwiek formie oznacza akceptację niniejszych warunków aukcji. Prowadzący aukcje przyjmuje oferty wyłącznie na podstawie powyższych warunków aukcji i odpowiednio przydziela oferty. Agenci prowizji ponoszą odpowiedzialność za zakupy swoich klientów.

16. Jeżeli jedno z powyższych postanowień okaże się w całości lub w części nieważne, ważność pozostałych postanowień pozostaje nienaruszona.

David Bassenge / Licytator

dr Markus Brandis / Publicznie wyznaczony licytator

Stan: maj 2023 r

Warunki sprzedaży

1. Galerie Gerda Bassenge (odpowiednio Bassenge Buchautionen GbR lub Bassenge Fotoauktionen GbR), zwana dalej „prowadzącym aukcje”, prowadzi we własnym imieniu działalność jako komisarz na rzecz swoich dobrowolnych nadawców. Niniejsza licytacja jest sprzedażą publiczną w rozumieniu § 383 III BGB.

2. Prowadzący aukcje zastrzega sobie prawo do łączenia, dzielenia, zmiany lub wycofania przedmiotów przed faktyczną sprzedażą końcową.

3. Wszystkie obiekty wystawione na licytację można obejrzeć i obejrzeć przed licytacją w terminach podanych w katalogu. Przedmioty są używane i sprzedawane jako takie. O ile nie zostało to wyraźnie zaznaczone w opisie katalogowym, oprawa nie jest nieodłączną częścią oferty. Z reguły w katalogu nie podaje się stanu zachowania poszczególnych dzieł. Opisy katalogowe są sporządzone z najwyższą starannością, ale opisy nie podlegają ustawowemu paragrafowi dotyczącemu gwarantowanych właściwości prawnych. To samo dotyczy indywidualnie żądanych raportów o stanie. Nie dają one również żadnej gwarancji prawnej i przedstawiają jedynie subiektywną ocenę prowadzącego aukcje, służąc jednocześnie jako niewiążąca wskazówka. Odpowiedzialność za szkody na życiu, ciele lub zdrowiu pozostaje nienaruszona. W przypadku uzasadnionej reklamacji przyjmuje on jednak odpowiedzialność za wystąpienie z roszczeniem o zwrot w imieniu kupującego przeciwko wysyłającemu w okresie 12 miesięcy, licząc od upadku młota. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia roszczenia licytator zwróci cenę młotka plus premię.

4. Za kupującego uważa się oferenta, który zaoferował najwyższą cenę, uznany przez prowadzącego aukcje. W przypadku identycznych ofert nabywca zostanie wyłoniony w drodze losowania. W przypadku sporu prowadzący aukcję ma całkowitą swobodę ponownego wystawienia i odsprzedaży przedmiotu sporu. Może też warunkowo skreślać losy.

5. W przypadku licytacji pisemnej licytant zleca licytatorowi składanie ofert w jego imieniu podczas licytacji. W przypadku rozbieżności między numerem a tytułem w pisemnej ofercie pierwszeństwo ma tytuł.

6. Licytacja telefoniczna i bezpośrednia przez Internet musi zostać wcześniej zatwierdzona przez prowadzącego aukcje. Prowadzący aukcje nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe połączenia lub awarie transmisji. W takim przypadku oferent wyraża zgodę na złożenie oferty z ceną minimalną odpowiedniej partii. Do takiej licytacji nie mają zastosowania przepisy dotyczące umów zawieranych na odległość (Fernabsatzverträge) (por. § 312g Abs. 2 Nr. 10 BGB).

7. Z chwilą upadku młota licytatora tytuł własności do oferowanego przedmiotu przejdzie na potwierdzonego oferenta. Wybrany nabywca jest zobowiązany do przyjęcia przedmiotu i zapłaty za niego. Własność przechodzi na kupującego dopiero po otrzymaniu pełnej zapłaty. Kupujący jednak natychmiast bierze na siebie całe ryzyko, gdy towar zostanie mu zrzucony.

8. Naliczona zostanie premia w wysokości 29% ceny młotka z uwzględnieniem podatku VAT (podatek krańcowy) lub zostanie pobrana premia w wysokości 24% ceny młotka plus podatek VAT w wysokości 19% kwoty faktury [książki : 7%] (zwykły system podatkowy). Kupujący z krajów Unii Europejskiej podlegają niemieckiemu podatkowi VAT. Przedmioty oznaczone * podlegają zwykłemu schematowi podatkowemu (premia w wysokości 24% ceny młotka plus aktualny podatek VAT w wysokości 19%). Artykuły oznaczone symbolem ˆ podlegają należnościom celnym przywozowym. W takich przypadkach oprócz premii w wysokości 26% (schemat podatku krańcowego) do ceny młota zostanie doliczony podatek importowy w wysokości obecnie 7%. Zwolnieni z tych zasad są tylko dealerzy z krajów UE, którzy są uprawnieni, po zgłoszeniu swojego numeru identyfikacyjnego VAT, do zakupów na podstawie dostawy wolnej od podatku VAT na terenie Unii Europejskiej. Powiadomienie o numerach identyfikacyjnych VAT musi zostać przekazane prowadzącemu aukcje przed sprzedażą. W przypadku kupujących spoza UE zostanie naliczona opłata w wysokości 24%. Podatek VAT zostanie zwolniony lub zwrócony po okazaniu dowodu eksportu w ciągu 4 tygodni od aukcji lub, w stosownych przypadkach, importu do innego kraju. Uznaje się to za podane w momencie realizacji przez nas wysyłki. Licytacja na żywo za pośrednictwem platform internetowych wiąże się z opłatą transakcyjną określoną przez platformę i zostanie doliczona do premii (zwykle 3% ceny młotkowej). Ze względu na przeciążenie pracą działu księgowości podczas aukcji, faktury generowane w trakcie lub bezpośrednio po aukcji wymagają starannej weryfikacji i ewentualnej korekty; z wyjątkiem błędów.

9. Przedmioty aukcyjne będą bez wyjątku przekazywane dopiero po dokonaniu płatności. Karty kredytowe (VISA, Mastercard, American Express), czeki oraz wszelkie inne formy płatności bezgotówkowych są akceptowane wyłącznie na poczet wykonania usługi. Wszelkie ryzyko kursowe i wszelkie opłaty bankowe ponosi kupujący. Przechowywanie i wysyłka odbywa się na koszt i ryzyko kupującego. Jeżeli koszty wysyłki przekroczą ryczałt na fakturze, pozostała kwota zostanie naliczona oddzielnie.

10. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 116/2009 przy wywozie dóbr kultury poza terytorium Wspólnoty Europejskiej, w zależności od rodzaju lub wartości danego przedmiotu, konieczne jest uzyskanie pozwolenia na wywóz. W celu ochrony przyrody konieczne jest uzyskanie pozwolenia na wywóz zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 338/97 w przypadku wywozu przedmiotów wykonanych z niektórych chronionych materiałów (w tym kości słoniowej, skorupy żółwia, macicy perłowej i niektórych koralowców) z terytorium Wspólnoty Europejskiej. Pozwolenia na wywóz przedmiotów wykonanych z materiałów chronionych są wydawane tylko na ściśle określonych warunkach lub mogą nie być udzielane w ogóle. Import takich przedmiotów może być ograniczony lub zabroniony w niektórych krajach. Obowiązkiem kupującego jest upewnienie się, czy przedmiot podlega takim ograniczeniom. Eksport i import takich przedmiotów odbywa się na koszt i ryzyko kupującego.

11. Kupujący jest odpowiedzialny za odbiór towaru i zapłatę. Cena zakupu jest należna do zapłaty w momencie przewrócenia przedmiotu na kupującego. W przypadku opóźnienia w płatności (dwa tygodnie po sprzedaży) kupujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie wynikłe szkody, w szczególności odsetki i straty kursowe. W przypadku zwłoki w zapłacie licytator naliczy od zaległej kwoty odsetki w wysokości 1% ceny brutto za miesiąc lub część miesiąca. W takim przypadku prowadzący aukcję zastrzega sobie prawo do anulowania umowy kupna bez dodatkowego powiadomienia i żądania odszkodowania od kupującego za niewykonanie, w związku z czym może ponownie wylicytować towar na koszt kupującego. W takim przypadku kupujący ponosi odpowiedzialność za poniesioną stratę, kupujący nie ma żadnych roszczeń, jeśli została osiągnięta wyższa cena. Nie zostanie dopuszczony do licytacji.

12. Miejscem wykonania i jurysdykcji jest Berlin. Obowiązuje wyłącznie prawo niemieckie; Traktat ONZ (CISG) jest wyraźnie wyłączony.

13. Ceny podane po każdej partii są cenami szacunkowymi, a nie cenami rezerwowymi.

14. Obsługa posprzedażowa to część licytacji, w której licytant składa telefonicznie lub pisemnie (zgodnie z pkt. 5 i 6) zlecenie licytacji określonej kwoty.

15. Składając ofertę ustnie na aukcji, telefonicznie, pisemnie, faksem lub przez Internet licytant potwierdza, że ​​zapoznał się z niniejszymi warunkami sprzedaży w drodze licytacji i je akceptuje. Agenci działający w imieniu osoby trzeciej ponoszą solidarną i osobną odpowiedzialność za wykonanie umowy w imieniu swoich zleceniodawców.

16. Jeżeli jeden lub drugi z powyższych warunków sprzedaży stanie się całkowicie lub częściowo nieskuteczny, nie ma to wpływu na ważność pozostałej części. W przypadku sporu obowiązuje wersja niemiecka powyższych warunków sprzedaży.

David Bassenge / Licytator

Dr Markus Brandis / atestowany i zaprzysiężony licytator publiczny

Od maja 2023 r

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Catherine Tremblay

Last Updated: 06/20/2023

Views: 5239

Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Catherine Tremblay

Birthday: 1999-09-23

Address: Suite 461 73643 Sherril Loaf, Dickinsonland, AZ 47941-2379

Phone: +2678139151039

Job: International Administration Supervisor

Hobby: Dowsing, Snowboarding, Rowing, Beekeeping, Calligraphy, Shooting, Air sports

Introduction: My name is Catherine Tremblay, I am a precious, perfect, tasty, enthusiastic, inexpensive, vast, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.