Mieszane partie monet okolicznościowych Republiki Federalnej Niemiec 26 krotności po 10 marek, w tym Kolwitz, Poczdam, Kościół Najświętszej Marii Panny, Melenchon itp.; 4 krotności po 20 marek w NRD, jej… | Drouot.com (2023)

WARUNKI AUKCJI

Domu Aukcyjnego Mehlis GmbH, Plauen

§ 1 - Cel działalności

Auktionshaus Mehlis GmbH (dalej: „Dom Aukcyjny”), zarejestrowana w rejestrze handlowym Chemnitz pod nr. HRB 23193, upoważniony przedstawiciel: Jens Mehlis, siedziba główna: Hammerstraße 30, 08523 Plauen, sprzedaje przedmioty w imieniu i na rzecz swoich nadawców. Umowy sprzedaży wchodzą w życie zgodnie z poniższymi postanowieniami.

§ 2 - Tryb licytacji

Aby wziąć udział w aukcji jako licytujący, musisz mieć nadany przez Dom Aukcyjny numer licytującego. Numery licytantów są przyznawane wyłącznie pod warunkiem, że przed aukcją dana osoba poda swoje nazwisko i adres oraz może udowodnić swoją tożsamość lub zapewnić wystarczające zabezpieczenie.

Przedmioty przeznaczone do licytacji są licytowane w dniu aukcji. Kolejność licytacji przedmiotów zależy od licytatora. Prowadzący aukcję ma również prawo do licytacji kilku pojedynczych przedmiotów razem lub kilku połączonych przedmiotów osobno. Wreszcie, licytator może wycofać dużo w dowolnym momencie.

Pierwsze wywołanie to rezerwa ustalona przez nadawcę. Jeśli rezerwa nie zostanie osiągnięta, pierwsze wywołanie leży w gestii prowadzącego aukcje. Oferty są zwiększane według uznania prowadzącego aukcje, zazwyczaj o 10%.

Oferty można składać w dowolnym momencie, aż do zaakceptowania zwycięskiej oferty. Oferty nie mogą być wycofane. Jeśli licytator trzykrotnie powtórzy ostatnią najwyższą ofertę bez składania żadnych wyższych ofert, ta najwyższa oferta jest akceptowana. Jeśli kilka osób złoży taką samą ofertę, zwycięzca zostanie wyłoniony w drodze losowania. W przypadku wątpliwości co do tego, czy oferta została przyjęta lub kto ją złożył, albo w przypadku przeoczenia oferty złożonej w wyznaczonym terminie, prowadzący aukcję może przyjąć kolejną ofertę na korzyść danego licytanta lub ponownie wylicytować obiekt. W takich przypadkach wszelkie wcześniejsze akceptacje tracą ważność.

Przyjęcie może również podlegać zastrzeżeniom. Każde przyjęcie oferty poniżej ceny minimalnej jest automatycznie przedmiotem zastrzeżeń. W takich przypadkach licytant jest zobowiązany do podtrzymania oferty przez trzy tygodnie, ale przyjęcie oferty nie jest wiążące dla licytatora. Jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta z zastrzeżeniami, nie otrzyma w ciągu trzech tygodni odmiennego wezwania, przyjęcie uważa się za wycofane.

Pisemne oferty muszą wpłynąć do domu aukcyjnego najpóźniej do godziny 7:00 w dniu aukcji. Oferty muszą zawierać numer katalogowy i opis części (tytuł). W razie wątpliwości rozstrzygający jest podany numer katalogowy. Pisemne oferty są realizowane tylko wtedy, gdy towarzyszą im pierwszorzędne referencje, potwierdzony przez bank czek na odpowiednią kwotę lub podobna forma zabezpieczenia. Nie ma gwarancji, że pisemne oferty zostaną rozpatrzone.

Oferty telefoniczne będą przyjmowane tylko w przypadku przedmiotów z rezerwą powyżej 200 euro. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za nawiązywanie i utrzymywanie połączenia telefonicznego. Poza tym obowiązują zasady składania ofert pisemnych.

Dom Aukcyjny ma prawo w każdym czasie wykluczyć z aukcji poszczególnych oferentów. Nie przysługuje prawo udziału w aukcji.

§ 3 - Skutki prawne przyjęcia

Umowy kupna wchodzą w życie z chwilą przyjęcia oferty na aukcji lub zawarcia umowy na licytację poza aukcją (np. w serwisie). Cena zakupu składa się z ceny młota i premii w wysokości 24% ceny młota plus podatek VAT należny od premii.

Sprzedającym jest właściwy nadawca reprezentowany przez Dom Aukcyjny. Przedmiotem zakupu jest przedmiot wymieniony w katalogu pod numerem podanym na aukcji. Gwarancja udzielana jest zgodnie z § 4.

Zawierając umowę kupna, kupujący zobowiązuje się do zapłaty ceny zakupu i odbioru przedmiotu. Oba zobowiązania są zobowiązaniami głównymi ze skutkiem natychmiastowym. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty z góry. Przedmiot pozostaje własnością sprzedającego do czasu całkowitego wykonania umowy przez kupującego. Sprzedający jest zobowiązany do wydania i przekazania przedmiotu w siedzibie Domu Aukcyjnego; jest to dług ściągalny. Przedmioty mogą być wysyłane tylko po specjalnym uzgodnieniu, a kupujący ponosi pełne koszty i ryzyko wysyłki. Z chwilą zawarcia umowy kupna-sprzedaży wszelkie ryzyko, w szczególności ryzyko przypadkowego zniszczenia rzeczy, przechodzi na kupującego.

Licytant reprezentujący kupującego odpowiada za spełnienie jako dłużnik solidarny wraz z reprezentowanym. Osoba posiadająca numer licytanta, pod którym składana jest oferta, odpowiada za wykonanie jako dłużnik solidarny wraz z kupującym tak długo, jak długo była odpowiedzialna za posługiwanie się numerem licytanta.

§ 4 - Odpowiedzialność, prawo zwrotu

Gwarancja sprzedającego za wady przedmiotu kupna obejmuje tylko szkody wyrządzone życiu, ciele lub zdrowiu lub spowodowane rażącym zaniedbaniem ze strony prowadzącego aukcje, jego przedstawicieli ustawowych, jego przełożonych lub jego agentów. Przedmioty są zwykle używane. Przed licytacją istnieje wiele możliwości obejrzenia i zbadania licytowanych obiektów. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią gwarancji właściwości ani jakości przedmiotów, lecz mają wyłącznie charakter opisowy.

Ewentualne roszczenia gwarancyjne kupującego za przedmioty używane przedawniają się po roku od końca roku, w którym oferta została przyjęta. Jeśli kupujący jest handlowcem, jego roszczenia gwarancyjne wygasają po sześciu miesiącach od daty odbioru. To samo dotyczy sytuacji, gdy kupujący jest przedsiębiorcą.

Ponadto sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko za własne rażące zaniedbanie oraz za rażące zaniedbanie swoich przedstawicieli ustawowych i agentów. Ponadto kwota odpowiedzialności jest ograniczona do kwoty odpowiedniej oferty.

Odpowiedzialność Domu Aukcyjnego jest ograniczona w takim samym zakresie jak sprzedającego. Dopóki roszczenia wobec Domu Aukcyjnego opierają się na informacjach lub zachowaniu nadawcy, Dom Aukcyjny może żądać od kupującego zrzeczenia się jego zobowiązań w zamian za przeniesienie roszczeń gwarancyjnych wobec nadawcy.

§ 5 - Przetwarzanie umowy

Sprzedaż własnych towarów podlega zróżnicowanemu opodatkowaniu (§ 25a UStG). Gdy kupujący otrzymuje fakturę, podatek od towarów i usług (VAT) nie jest na niej wykazany.

Za każde upomnienie wysłane po upływie miesiąca od wystawienia faktury Dom Aukcyjny może naliczyć koszt monitu w wysokości 5,00 euro (4,20 euro netto plus 0,80 euro VAT 19%).

Do czasu całkowitego wypełnienia zobowiązań kupującego wobec sprzedającego lub Domu Aukcyjnego (§ 3), kupujący jest zobowiązany do pisemnego zgłaszania do Domu Aukcyjnego każdej zmiany adresu. Dom Aukcyjny jest uprawniony do kierowania wszelkich oświadczeń woli kierowanych do kupującego na podany przez kupującego adres. Deklaracje uważa się za doręczone trzeciego dnia po nadaniu przesyłki, chyba że kupujący udowodni, że miał miejsce nietypowy zbieg okoliczności.

Kupujący jest zobowiązany do odbioru zakupionego przedmiotu bezpośrednio po zakończeniu aukcji lub w ciągu dziesięciu dni po zakończeniu aukcji. W przeciwnym razie kupujący spóźnia się z przyjęciem.

Kupujący może odebrać przedmioty osobiście lub za pośrednictwem innej osoby posiadającej pisemne upoważnienie lub pisemnie upoważnić Dom Aukcyjny do zorganizowania odpowiedniej wysyłki firmą spedycyjną na koszt i ryzyko kupującego.

Dom aukcyjny nie jest zobowiązany do wysłania wylicytowanego przedmiotu lub wydania go upoważnionemu spedytorowi przed całkowitym uregulowaniem przez kupującego wszystkich należności wobec sprzedającego.

Dom aukcyjny przechowuje wszystkie przedmioty przez dziesięć dni roboczych po zakończeniu aukcji. Następnie Dom Aukcyjny ma prawo przechowywać i ubezpieczyć sprzedane przedmioty, które nie zostały odebrane w magazynie firmy spedycyjnej, w imieniu i na koszt i ryzyko kupującego lub przechowywać we własnym magazynie za opłatą dziennej stawki za koszty magazynowania i ubezpieczenia lub przesłać na adres wskazany przez kupującego. Wysyłka i przechowywanie odbywa się na ryzyko i koszt kupującego. Za przechowywanie zostanie naliczona opłata w wysokości 0,50 euro za dzień i przedmiot (0,42 euro netto plus 0,08 euro za podatek VAT w wysokości 19%). Rodzaj przesyłki zależy od uznania Domu Aukcyjnego. Licytant może zażądać określonego rodzaju przesyłki lub wykupienia ubezpieczenia tylko wtedy, gdy wskaże preferowany sposób wysyłki i ubezpieczenia najpóźniej do godziny 7:00 w dniu aukcji. Informacja ta musi być udzielona na piśmie.

Dopóki Dom Aukcyjny jest uprawniony do zawierania transakcji w imieniu kupującego, jest zwolniony z ograniczeń określonych w § 181 BGB.

Kupujący może potrącić z domem aukcyjnym tylko takie roszczenia, które są bezsporne lub prawnie wiążące. Ponadto takie roszczenia są jedynymi, na których kupujący może wykonać zastaw.

Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, miejscem wykonania wszelkich zobowiązań wynikających z umowy jest siedziba Domu Aukcyjnego. To samo dotyczy sytuacji, gdy kupujący jest przedsiębiorcą. To samo dotyczy sytuacji, gdy kupujący lub jego przedstawiciel prawny nie mieszkają w Niemczech.

§ 6 - Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejsza umowa podlega prawu niemieckiemu. Postanowienia CISG nie mają zastosowania.

Jeśli kupujący jest przedsiębiorcą, jurysdykcja jest w Plauen. To samo dotyczy sytuacji, gdy kupujący jest przedsiębiorcą. To samo dotyczy sytuacji, gdy kupujący lub jego przedstawiciel prawny nie mieszkają w Niemczech lub przestają mieszkać w Niemczech. Właściwość miejscowa sądu na podstawie niniejszego przepisu jest wyłączna.

§ 7 Klauzula rozdzielności

Dodatkowe lub odmienne uzgodnienia są ważne tylko wtedy, gdy mają formę pisemną. Pojedyncze naruszenia nie stanowią rezygnacji z wymogu zachowania formy pisemnej w przyszłości.

Nieważność jednego z powyższych postanowień nie wpływa na ważność umowy jako całości. Jeżeli postanowienie jest nieważne, strony zobowiązują się do uzgodnienia ważnego postanowienia, które będzie jak najbardziej zbliżone do ekonomicznego celu nieważnego postanowienia.

WARUNKI AUKCJI

z domu aukcyjnego Mehlis GmbH, Plauen

§ 1 - Przedmiot spółki

Dom aukcyjny Mehlis GmbH (dalej: „dom aukcyjny”), wpisany do rejestru handlowego Chemnitz pod numerem. HRB 23193, upoważniony przedstawiciel: Jens Mehlis, siedziba: Hammerstraße 30, 08523 Plauen, sprzedaje przedmioty w imieniu i na rachunek nadawcy. Umowy sprzedaży zawierane są zgodnie z poniższymi postanowieniami.

§ 2 - Tryb licytacji

Aby móc uczestniczyć w aukcji jako licytujący, musisz mieć numer licytanta nadany przez dom aukcyjny. Numery licytantów będą wydawane wyłącznie pod warunkiem, że dana osoba poda swoje nazwisko i adres oraz będzie w stanie udowodnić swoją tożsamość lub zapewnić wystarczające zabezpieczenie przed aukcją.

Przedmioty wystawione na aukcję zostaną wystawione na aukcję w dniu licytacji. Kolejność licytacji przedmiotów zależy od licytatora. Prowadzący aukcję ma również prawo wystawić na aukcję kilka pojedynczych przedmiotów razem lub kilka połączonych przedmiotów osobno. Wreszcie, licytator może w każdej chwili wycofać dużo.

Pierwsze wezwanie jest warunkiem ustalonym przez nadawcę. Jeśli rezerwacja nie zostanie osiągnięta, pierwsze wywołanie zależy od uznania prowadzącego aukcje. Oferty są podwyższane według uznania prowadzącego aukcje, zwykle o 10%.

Oferty można składać w dowolnym momencie do momentu zaakceptowania oferty. Oferty nie mogą być wycofane. Jeżeli prowadzący aukcję trzykrotnie powtórzy ostatnią najwyższą ofertę bez składania wyższej oferty, uważa się, że ta najwyższa oferta została przyjęta. Jeśli kilka osób złoży tę samą ofertę, o zwycięstwie zadecyduje losowanie. W przypadku wątpliwości co do tego, czy oferta została przyjęta lub kto ją złożył, albo w przypadku przeoczenia oferty złożonej w terminie, prowadzący aukcję może przyjąć inną ofertę na korzyść danego licytanta lub ponownie wylicytować przedmiot. W takim przypadku poprzednia dopłata traci ważność.

Zamówienie może być również udzielone z zastrzeżeniami. Licytacja poniżej ceny minimalnej jest automatycznie akceptowana z zastrzeżeniami. W takim przypadku licytant jest związany swoją ofertą przez trzy tygodnie, natomiast oferta nie jest wiążąca dla licytatora. Jeżeli oferent, którego ofertę przyjęto z zastrzeżeniami, nie otrzyma w ciągu trzech tygodni odmiennego zawiadomienia, ofertę uważa się za wycofaną.

Pisemne oferty muszą wpłynąć do domu aukcyjnego nie później niż do godziny 7:00 w dniu aukcji. Oferty muszą zawierać numer katalogowy oraz oznaczenie części (tytuł). W razie wątpliwości rozstrzygający jest podany numer katalogowy. Pisemne oferty będą honorowane tylko wtedy, gdy będą im towarzyszyć wysokiej jakości referencje, poświadczony czek na wystarczające fundusze lub podobne zabezpieczenie. Nie ma gwarancji, że pisemne oferty zostaną rozpatrzone.

Licytacje telefoniczne są akceptowane tylko w przypadku przedmiotów, których minimalna oferta przekracza 200 euro. Dom aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ustanowienie lub utrzymanie połączenia telefonicznego. W przeciwnym razie obowiązują zasady składania ofert pisemnych.

Dom aukcyjny ma prawo w każdym czasie wykluczyć z aukcji poszczególnych oferentów. Nie ma prawa brać udziału w aukcji.

§ 3 - Skutki prawne orzeczenia

Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w drodze przybicia na aukcji lub uzgodnienia licytacji poza aukcją (np. w sprzedaży poaukcyjnej). Cena zakupu składa się z ceny młota i dopłaty w wysokości 24% ceny młota plus podatek od sprzedaży obowiązujący do dopłaty.

Sprzedającym jest właściwy nadawca, reprezentowany przez dom aukcyjny. Przedmiotem zakupu jest rzecz wymieniona w katalogu pod numerem podanym w aukcji. Gwarancja odbywa się zgodnie z § 4.

Wraz z zawarciem umowy kupna kupujący zobowiązuje się zapłacić cenę kupna i odebrać przedmiot. Oba zobowiązania są zobowiązaniami pierwotnymi ze skutkiem natychmiastowym. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty z góry. Przedmiot pozostaje własnością sprzedającego do czasu całkowitego wypełnienia umowy przez kupującego. Sprzedający jest zobowiązany do wydania i przeniesienia własności przedmiotu w siedzibie domu aukcyjnego; to jest dług. Przedmioty mogą być wysyłane tylko za specjalnym porozumieniem, przy czym kupujący ponosi pełne koszty i ryzyko wysyłki. Z chwilą zawarcia umowy kupna-sprzedaży wszelkie ryzyko, w szczególności ryzyko przypadkowej utraty rzeczy, przechodzi na kupującego.

Licytant reprezentujący kupującego odpowiada za świadczenie solidarnie wraz z osobą reprezentowaną. Właściciel numeru oferenta, z którym składana jest oferta, ponosi solidarną odpowiedzialność za wykonanie obok kupującego, o ile był odpowiedzialny za użycie numeru oferenta.

§ 4 - Odpowiedzialność, prawo zwrotu

Gwarancja sprzedawcy za wady przedmiotu zakupu rozciąga się tylko na szkody wynikające z utraty życia, ciała lub zdrowia albo z rażącego niedbalstwa ze strony prowadzącego aukcje, jego prawnych przedstawicieli, jego pracowników wykonawczych lub jego zastępców. Obiekty są zwykle używane. Przed aukcją istnieje wiele okazji do sprawdzenia i sprawdzenia przedmiotów, które mają zostać wystawione na aukcję. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią gwarancji jakości, lecz mają wyłącznie charakter opisowy.

Wszelkie roszczenia gwarancyjne kupującego dotyczące przedmiotów używanych przedawniają się po roku od końca roku, w którym przetarg został rozstrzygnięty. Jeśli kupujący jest handlowcem, jego roszczenia gwarancyjne wygasają po sześciu miesiącach od dnia licytacji. To samo dotyczy sytuacji, gdy kupujący jest przedsiębiorcą.

Ponadto sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko za własne rażące zaniedbanie oraz za zaniedbania swoich przedstawicieli ustawowych i pomocników. W przeciwnym razie odpowiedzialność jest ograniczona do kwoty odpowiedniej oferty.

Odpowiedzialność domu aukcyjnego jest ograniczona w takim samym zakresie jak nadawcy. O ile roszczenia wobec domu aukcyjnego opierają się na informacjach lub zachowaniu nadawcy, dom aukcyjny może zażądać od kupującego zrzeczenia się jego odpowiedzialności w zamian za cesję roszczeń gwarancyjnych wobec nadawcy.

§ 5 - Realizacja zamówienia

Sprzedaż własnych towarów podlega zróżnicowanemu opodatkowaniu (§ 25a UStG). Kiedy kupujący otrzymuje fakturę, nie zawiera ona podatku VAT.

Za każde przypomnienie wysłane później niż miesiąc po wystawieniu faktury dom aukcyjny może obciążyć kosztami upomnienia w wysokości 5,00 EUR (4,20 EUR netto plus 0,80 EUR VAT 19%).

Do czasu całkowitego wypełnienia przez kupującego swoich zobowiązań wobec nadawcy lub domu aukcyjnego (§ 3), kupujący jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia domu aukcyjnego o każdej zmianie swojego adresu. Dom aukcyjny jest uprawniony do przesyłania wszelkich oświadczeń woli kierowanych do kupującego na adres podany przez kupującego. Oświadczenia uważa się za otrzymane trzeciego dnia po nadaniu, chyba że kupujący wykaże, że przebieg zdarzeń był nietypowy.

Kupujący jest zobowiązany do odbioru zakupionego przedmiotu niezwłocznie po zakończeniu licytacji lub w ciągu 10 dni od daty licytacji. W przeciwnym razie kupujący popada w zwłokę w odbiorze.

Kupujący może odebrać przedmioty osobiście lub za pośrednictwem innej osoby z pisemnym upoważnieniem lub może pisemnie upoważnić dom aukcyjny do zorganizowania odpowiedniej wysyłki przez firmę transportową na koszt i ryzyko kupującego.

Dom aukcyjny nie jest zobowiązany do wysłania wylicytowanego przedmiotu lub przekazania go zakontraktowanemu przewoźnikowi przed całkowitym uregulowaniem przez kupującego swoich zobowiązań wobec sprzedającego.

Dom aukcyjny przechowuje wszystkie przedmioty przez dziesięć dni roboczych po zakończeniu aukcji. Po tym okresie dom aukcyjny ma prawo przechować sprzedane przedmioty, które nie zostaną odebrane, w imieniu i na koszt i ryzyko kupującego w magazynie spedytora i ubezpieczyć je lub za opłatą dziennej stawki za przechowywanie i koszty ubezpieczenia, przechować je we własnym magazynie lub do magazynu kupującego w celu wysłania pod wskazany adres. Wysyłka i przechowywanie odbywa się na koszt i ryzyko kupującego. Za przechowywanie pobierana jest opłata w wysokości 0,50 EUR za dzień i przedmiot (0,42 EUR netto plus 0,08 EUR z VAT 19%). Rodzaj przesyłki zależy od uznania domu aukcyjnego. Licytant może zażądać określonego sposobu wysyłki lub ubezpieczenia tylko wtedy, gdy określi żądany sposób wysyłki i ubezpieczenia najpóźniej do godziny 7:00 w dniu aukcji. Informacja ta musi mieć formę pisemną.

Dopóki dom aukcyjny jest uprawniony do prowadzenia działalności w imieniu kupującego, jest zwolniony z ograniczeń określonych w § 181 BGB.

Kupujący może potrącić tylko roszczenia wobec domu aukcyjnego, które są bezsporne lub prawnie wiążące. Ponadto kupujący może skorzystać tylko z prawa zastawu dla takich roszczeń.

Jeżeli kupującym jest kupiec, miejscem wykonania wszystkich zobowiązań wynikających z umowy jest siedziba domu aukcyjnego. To samo dotyczy sytuacji, gdy kupujący jest przedsiębiorcą. To samo dotyczy sytuacji, gdy kupujący lub jego przedstawiciel prawny nie ma miejsca zamieszkania w Niemczech.

§ 6 - Prawo właściwe i miejsce jurysdykcji

Niniejsza umowa podlega prawu niemieckiemu. Postanowienia CISG nie mają zastosowania.

Miejscem jurysdykcji jest Plauen, jeśli kupujący jest kupcem. To samo dotyczy sytuacji, gdy kupujący jest przedsiębiorcą. To samo dotyczy sytuacji, gdy kupujący lub jego przedstawiciel ustawowy nie ma miejsca zamieszkania w Niemczech lub rezygnuje z miejsca zamieszkania w Niemczech. Właściwość miejscowa sądu zgodnie z tym przepisem jest wyłączna.

§ 7 Klauzula rozdzielności

Dodatkowe lub odmienne umowy wymagają formy pisemnej, aby były skuteczne. Pojedyncze naruszenia nie uzasadniają rezygnacji z wymogu formy pisemnej na przyszłość.

Nieskuteczność jednego z powyższych postanowień nie wpływa na skuteczność umowy jako całości. W przypadku nieważności postanowienia strony zobowiązują się do uzgodnienia skutecznego postanowienia, które będzie jak najbardziej zbliżone do celu gospodarczego nieważnego postanowienia.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tyson Zemlak

Last Updated: 07/26/2023

Views: 5231

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tyson Zemlak

Birthday: 1992-03-17

Address: Apt. 662 96191 Quigley Dam, Kubview, MA 42013

Phone: +441678032891

Job: Community-Services Orchestrator

Hobby: Coffee roasting, Calligraphy, Metalworking, Fashion, Vehicle restoration, Shopping, Photography

Introduction: My name is Tyson Zemlak, I am a excited, light, sparkling, super, open, fair, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.