FIGURA SAKYAMUNI I BRĄZ Chine, dynastia Ming Bron… (2023)

WAŻNA UWAGA:

Wszystkie ceny młotów PONIŻEJ ceny katalogowej/ceny wywoławczej (UV = 'br.' = poniżej ceny minimalnej) są sprzedawane z zastrzeżeniem!

Wszystkie ceny katalogowe są cenami minimalnymi (= minimalną ceną, jaką sprzedający jest skłonny zaakceptować za przedmiot wystawiony na aukcję). Musimy zapytać nadawcę (właściciela), czy może zaakceptować twoją ofertę, czy nie.

Zawsze jest to decyzja właściciela. W przypadku akceptacji otrzymasz fakturę automatycznie najpóźniej trzy tygodnie po sprzedaży.

Pamiętaj, że NIE OTRZYMASZ wiadomości, jeśli inny licytant złożył wyższą ofertę lub cenę minimalną przedmiotu. Jeśli chcesz na pewno kupić przedmiot, możesz w każdej chwili podnieść swoją ofertę do ceny minimalnej.

WAŻNA UWAGA:

Wszystkie ceny katalogowe/wywoławcze są cenami granicznymi uzgodnionymi z nadawcą (=właścicielem). Wszelkie dopłaty PONIŻEJ ceny katalogowej podlegają zastrzeżeniu (UV), czyli za zgodą właściciela.

Dopłaty, które mogą ulec zmianie, nie obejmują prawa do rezerwacji. Oznacza to, że złożone później oferty wyższe anulują ofertę z zastrzeżeniem. W takim przypadku nie otrzymasz żadnej informacji, że zostałeś przelicytowany.

Jeśli oferta zostanie zaakceptowana, w ciągu 3 tygodni automatycznie otrzymasz fakturę.

Ważna uwaga! Piąta dyrektywa UE w sprawie prania brudnych pieniędzy zobowiązuje nas do poproszenia Cię o kopię dowodu osobistego. W przeciwnym razie nie będziemy mogli zarejestrować Cię jako oferenta.

Należy pamiętać, że ze względu na nowe zasady dotyczące prania brudnych pieniędzy nazwa rozliczeniowa musi być zgodna z nadawcą płatności.

Ważna uwaga! Piąta dyrektywa UE w sprawie prania brudnych pieniędzy wymaga od nas poproszenia o kopię dowodu osobistego. W przeciwnym razie nie będziemy mogli zarejestrować Cię jako oferenta.

Informujemy, że w związku z nową dyrektywą UE w sprawie prania brudnych pieniędzy płatności muszą być wysyłane od strony fakturowanej, a nie od strony trzeciej.

Warunki sprzedaży:

Hargesheimer Kunstauktionen Düsseldorf GmbH (zwana dalej „Hargesheimer Kunstauktionen“) przeprowadza aukcje w ramach licytacji publicznej zgodnie z § 474 ust. 1 wiersz 2 i § 383 ust. 3 zdanie 1 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) jako zleceniodawca we własnym imieniu i na rzecz klientów („nadawca”), którzy pozostają anonimowi.

1.Stan, gwarancja

1.1.

Przedmioty wystawione na licytację można obejrzeć i obejrzeć przed rozpoczęciem licytacji, przy czym potencjalni nabywcy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez nich wystawionym przedmiotom.

1.2.

Dzieła sztuki wystawiane na aukcje to bez wyjątku przedmioty używane i sprzedawane w takim stanie, w jakim się znajdują. Znajdują się one w stanie naprawy adekwatnym do ich wieku i pochodzenia. Zastrzeżenia do stanu technicznego są wymieniane w katalogu tylko wtedy, gdy zdaniem Hargesheimer Kunstauktionen wpływają niekorzystnie na wrażenia wizualne całości dzieła sztuki. Brak informacji o stanie technicznym nie uzasadnia zatem jakichkolwiek roszczeń z tytułu gwarancji lub umowy o stanie. Potencjalni nabywcy mogą zażądać raportu o stanie każdego dzieła sztuki. Niniejszy raport, ustny lub pisemny, nie zawiera żadnych odmiennych, indywidualnie negocjowanych warunków i wyraża wyłącznie subiektywną ocenę Hargesheimer Kunstauktionen. Informacje zawarte w raporcie o stanie są podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem. Nie stanowi żadnej gwarancji ani umowy pod warunkiem i służy wyłącznie przekazaniu niewiążących informacji. To samo dotyczy wszelkiego rodzaju informacji ogólnych, zarówno ustnych, jak i pisemnych. We wszystkich przypadkach faktyczny stan dzieła sztuki w momencie przyjęcia oferty jest uzgodnionym warunkiem w rozumieniu przepisów ustawowych (§§ 434 i nast. niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB)

1.3.

Wszystkie informacje zawarte w katalogu oparte są na wiedzy opublikowanej do dnia aukcji oraz innej ogólnonaukowej wiedzy dostępnej publicznie. Hargesheimer Kunstauktionen zastrzega sobie prawo do poprawiania danych katalogowych dotyczących dzieł sztuki, które mają być wystawione na aukcję. Wspomniana korekta jest dokonywana w drodze pisemnego zawiadomienia w miejscu aukcji i/lub ustnie przez licytatora bezpośrednio przed licytacją konkretnego dzieła sztuki. Poprawiona informacja zastąpi opis w katalogu.

1.4.

Hargesheimer Kunstauktionen wyraźnie wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność za potencjalne wady, pod warunkiem, że Hargesheimer dopełnił swojego obowiązku staranności.

1.5.

Niezależnie od postanowień punktu 1.2., informacja w katalogu dotycząca autorstwa dzieła sztuki stanowi część warunku ustalanego z kupującym. Prowadzący aukcje nie ponosi odpowiedzialności za wady, o ile spełnił swój obowiązek staranności. Zobowiązuje się jednak do dochodzenia reklamacji, które zostały wniesione w odpowiednim czasie w terminie przedawnienia do nadawcy. Tym samym okres przedawnienia dotyczący autentyczności ustala się na dwanaście miesięcy, dla wszelkich innych wad sześć miesięcy po sprzedaży. W przypadku skutecznego odwołania się do nadawcy, licytator zwróci kupującemu cenę zakupu wraz z prowizją.

1.6.

Roszczenia odszkodowawcze przeciwko Hargesheimer Kunstauktionen z tytułu wad prawnych i materialnych oraz z innych przyczyn prawnych (w tym odszkodowanie za daremne wydatki lub koszty ekspertyz) są wykluczone, chyba że wynikają z umyślnego lub rażącego niedbalstwa Hargesheimer Kunstauktionen lub naruszenia istotnych obowiązków umownych przez Hargesheimer Kunstauktionen lub są spowodowane uszczerbkiem na zdrowiu lub życiu lub uszkodzeniem gojenia.

2.Przeprowadzanie Aukcji, Licytacje

2.1.Szacunki podane w katalogu są cenami minimalnymi.

2.2.

Hargesheimer Kunstauktionen zastrzega sobie prawo do łączenia, rozdzielania, oferowania poza kolejnością lub wycofywania ponumerowanych pozycji podczas aukcji.

2.3.

Wszystkie oferty uważa się za złożone przez oferenta we własnym imieniu i na własny rachunek. Jeżeli licytant chce licytować w imieniu osoby trzeciej, musi to zgłosić na 24 godziny przed rozpoczęciem licytacji, podając nazwę i adres strony, którą reprezentuje oraz przedkładając pisemne pełnomocnictwo. W przeciwnym razie umowa kupna zostaje zawarta z oferentem w momencie przyjęcia oferty.

2.4.

Po przedstawieniu prawnego dokumentu tożsamości i dopuszczeniu do licytacji, każdy oferent otrzyma numer licytanta od Hargesheimer Kunstauktionen. Tylko oferty z tym numerem będą brane pod uwagę w aukcji. Licytanci, dotychczas nieznani Hargesheimer Kunstauktionen, muszą złożyć pisemne zgłoszenie nie później niż 24 godziny przed aukcją wraz z dokumentem tożsamości. Hargesheimer Kunstauktionen może poprosić o aktualne zaświadczenie z banku lub inne zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji.

2.5.

Wstępną cenę oferty ustala prowadzący aukcję; oferty są zazwyczaj składane w euro z maksymalną kwotą 10% powyżej poprzedniej oferty. Licytacje można składać osobiście w sali aukcyjnej lub za pośrednictwem aukcji na żywo w trakcie licytacji. Oferty zaoczne można składać pisemnie, telefonicznie, przez Internet lub za pośrednictwem platformy zatwierdzonej przez Hargesheimer Kunstauktionen.

2.6.

Wszystkie oferty oparte są na tak zwanej cenie młotkowej i powiększeniu o premię, podatek VAT i opłaty celne w stosownych przypadkach.

2.7.

W przypadku równorzędnych ofert, niezależnie od tego, czy zostały złożone w sali aukcyjnej, telefonicznie, pisemnie czy przez Internet, o rozstrzygnięciu zadecyduje losowanie. Oferty pisemne lub oferty złożone przez Internet będą brane pod uwagę przez Hargesheimer Kunstauktionen tylko do kwoty wymaganej do przebicia innej oferty.

2.8.

Oferty nieobecne są generalnie dozwolone, jeżeli oferent wystąpił do Hargesheimer Kunstauktionen o zezwolenie co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji i przedstawił, o ile to możliwe, dodatkowe informacje zgodnie z rys. 2.4. W zgłoszeniu należy podać dzieło sztuki wraz z jego numerem katalogowym i opisem katalogowym. W przypadku wątpliwości rozstrzygający jest numer katalogowy; Konsekwencje wszelkich wątpliwości ponosi oferent.

2.9.

Hargesheimer Kunstauktionen świadczy bezpłatnie usługę wykonywania ofert nieobecnych dla wygody klientów. W związku z tym Hargesheimer Kunstauktionen nie udziela żadnej gwarancji skutecznego lub bezbłędnego wykonania ofert. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Hargesheimer Kunstauktionen ponosi odpowiedzialność za błąd popełniony umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa. Oferty nieobecne są równoznaczne z ofertami złożonymi w aukcji.

2.10.

Pisemna oferta musi być podpisana przez oferenta. W przypadku ofert pisemnych zainteresowany upoważnia licytatora do składania ofert w jego imieniu.

2.11.

Oferty telefoniczne mogą być nagrywane przez Hargesheimer Kunstauktionen. Zgłaszając się do licytacji telefonicznej, zgłaszający oświadcza, że ​​wyraża zgodę na nagrywanie rozmów telefonicznych. Hargesheimer Kunstauktionen nie ponosi odpowiedzialności za zestawianie i utrzymywanie połączeń telekomunikacyjnych ani za błędy transmisji.

2.12.

Oferty przez Internet mogą być składane w trybie „pre-bids” przed rozpoczęciem aukcji, jako „live bids” podczas aukcji transmitowanej na żywo lub jako „post-bids” po zakończeniu aukcji zgodnie z przepisami podano poniżej. Oferty otrzymane przez Hargesheimer Kunstauktionen za pośrednictwem Internetu podczas aukcji będą brane pod uwagę w danej aukcji tylko wtedy, gdy jest to aukcja transmitowana na żywo przez Internet. Ponadto oferty przez Internet są dopuszczalne tylko wtedy, gdy oferent został upoważniony przez Hargesheimer Kunstauktionen do składania ofert przez Internet poprzez podanie mu nazwy użytkownika i hasła. Stanowią one ważne oferty tylko wtedy, gdy można je jednoznacznie dopasować do oferenta za pomocą takiej nazwy użytkownika i hasła. Licytacje składane przez Internet są rejestrowane elektronicznie. Dokładność odpowiednich stenogramów jest akceptowana przez oferenta/kupującego, który mimo to może przedstawić dowód, że stenogram jest niedokładny. Oferty na żywo są uważane za równoważne z ofertami złożonymi w sali aukcyjnej podczas aukcji.

2.13.

Obsługa posprzedażna jest częścią aukcji. W przypadku licytacji uzupełniających umowa zostaje zawarta dopiero po zaakceptowaniu oferty przez Hargesheimer Kunstauktionen.

2.14.

Składając ofertę ustnie na aukcji, telefonicznie, pisemnie, faksem lub przez Internet, licytant potwierdza, że ​​zapoznał się z niniejszymi warunkami sprzedaży w drodze licytacji i je akceptuje.

2.15.

W przypadku umów zawieranych na odległość prawo do zwrotu i odstąpienia nie dotyczy ofert pisemnych, telefonicznych lub internetowych, chyba że oferta została złożona w ramach sprzedaży posprzedażowej.

3. Aukcja

3.1.

Oferta zostaje przyjęta po trzykrotnym wywołaniu przez prowadzącego aukcję oferty licytanta, który zaoferował najwyższą cenę. Po przyjęciu oferty zostaje zawarta umowa kupna pomiędzy Hargesheimer Kunstauktionen a oferentem, którego oferta została przyjęta. Kupujący zobowiązany jest do wypełnienia swoich obowiązków zapłaty za rzecz i odebrania zakupionej rzeczy.

3.2.

Hargesheimer Kunstauktionen może odmówić przyjęcia oferty lub przyjąć ją z zastrzeżeniem. W przypadku odrzucenia oferty poprzednia oferta pozostaje ważna. Jeżeli kilka osób złoży tę samą ofertę i po trzech wezwaniach nie będzie wyższej oferty, decyzja zostanie podjęta w drodze losowania. Hargesheimer Kunstauktionen może odwołać przyjęcie oferty i ponownie wystawić przedmiot, jeżeli złożona w odpowiednim czasie wyższa oferta została przypadkowo przeoczona, jeżeli licytant, który zaoferował najwyższą cenę, nie chce, aby jego oferta była ważna, lub jeżeli istnieją inne wątpliwości co do akceptacja. Jeżeli żadna oferta nie zostanie wybrana, mimo że złożono kilka ofert, Hargesheimer Kunstauktionen ponosi odpowiedzialność wobec oferenta wyłącznie za działanie umyślne lub rażące niedbalstwo.

3.3.

Oferent pozostaje związany ofertą, która została przyjęta z zastrzeżeniami przez okres jednego miesiąca. Oferta przyjęta z zastrzeżeniami staje się ważna tylko wtedy, gdy Hargesheimer Kunstauktionen potwierdzi ofertę na piśmie w ciągu jednego miesiąca od daty aukcji, przedstawiając odpowiednią fakturę.

4. Cena zakupu i płatność

4.1.

Oprócz przyznania licytacji kupujący musi zapłacić premię w wysokości 33%. Obejmuje to ustawowy podatek VAT, który jednak nie zostanie wykazany ze względu na procedurę marży w rozumieniu § 25a niemieckiej ustawy o podatku obrotowym. Wyjątek stanowią partie oznaczone gwiazdką (*) przed numerem katalogowym. Mają być sprzedawane z VAT. i są obliczane zgodnie z ustawowym podatkiem VAT wynoszącym obecnie odpowiednio 19%, będą naliczane od sumy wygranej i premii.

4.2.

Dla kupujących, którym przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, faktura może być na życzenie (po uprzednim powiadomieniu) wystawiona zgodnie z normą podatkową. Podatek VAT nie jest naliczany od przesyłek do innych krajów (tj. poza UE) ani – gdy numer NIP. stwierdza się – do firm w krajach członkowskich UE. Jeśli strony biorące udział w aukcji same wywiozą zakupione przedmioty za granicę, otrzymają zwrot podatku obrotowego, gdy tylko Hargesheimer Kunstauktionen uzyska certyfikat eksportowy i nabywcy.

4.3.

Za przedmioty oznaczone dwiema gwiazdkami (**) pobierana będzie zryczałtowana opłata w wysokości 2% ceny młotka w celu spełnienia wymogów ustawowego prawa odsprzedaży zgodnie z art. 26 niemieckiej ustawy o prawie autorskim (Urhebergesetz, UrhG).

4.4.

Faktury wystawione w trakcie lub bezpośrednio po aukcji muszą zostać zweryfikowane; błędy pozostają w tym zakresie zastrzeżone.

4.5.

Zapłata całej kwoty należnej po przyjęciu oferty musi być dokonana gotówką, przelewem bankowym lub kartą kredytową (plus 3% z tytułu ewentualnych opłat). Wszystkie podatki, koszty, opłaty za przelew lub przelew (w tym opłaty bankowe potrącane przez Hargesheimer Kunstauktionen) ponosi kupujący. Nabywcy, którzy osobiście uczestniczą w aukcji, muszą zapłacić Hargesheimer Kunstauktionen cenę zakupu niezwłocznie po przyjęciu oferty. Bez uszczerbku dla natychmiastowego terminu płatności, oferty złożone zaocznie mogą być opłacone w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury bez uznania ich za opóźnione. Zwłoka w płatności rozpoczyna się po dwóch tygodniach od daty wystawienia faktury.

4.6.

Przedmioty licytowane są z reguły przekazywane dopiero po otrzymaniu pełnej zapłaty całej kwoty należnej od kupującego.

5. Gromadzenie i przyjmowanie ryzyka

5.1.

Przyjęcie oferty zobowiązuje do odbioru przedmiotu. Kupujący, którzy nie są obecni, muszą odebrać swoje przedmioty natychmiast po powiadomieniu ich przez Hargesheimer Kunstauktionen, że licytacja zakończyła się sukcesem. Hargesheimer Kunstauktionen zorganizuje ubezpieczenie i wysyłkę dzieła sztuki do kupującego wyłącznie na podstawie jego pisemnych instrukcji oraz na jego koszt i ryzyko. Ponieważ cena zakupu jest wymagalna natychmiast, a kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania swoich przedmiotów, znajdzie się w zwłoce w odbiorze nie później niż dwa tygodnie po przyjęciu oferty lub po przyjęciu oferty, tak aby najpóźniej wtedy i niezależnie od niedostarczonych jeszcze przedmiotów ryzyko przechodzi na kupującego. Każda partia jest na wyłączne ryzyko kupującego przed upadkiem młota.

5.2.

Jeżeli kupujący nie odbierze przedmiotów od Hargesheimer Kunstauktionen najpóźniej trzy tygodnie po przyjęciu jego oferty i/lub po powiadomieniu go, Hargesheimer Kunstauktionen wezwie kupującego do odebrania przedmiotów w ciągu jednego tygodnia. Po upływie tego okresu Hargesheimer ma prawo do przechowania przedmiotów w magazynie na koszt i ryzyko kupującego. Hargesheimer Kunstauktionen poinformuje kupującego przed składowaniem. Wszelkie zakupy, które nie zostaną odebrane w ciągu trzech tygodni od daty wystawienia faktury, będą podlegać opłacie manipulacyjnej i magazynowej w wysokości 1 euro + 19% VAT za partię za dzień. Niezależnie od tego Hargesheimer Kunstauktionen może żądać wykonania umowy lub dochodzić praw ustawowych w przypadku naruszenia obowiązków. W celu obliczenia ewentualnych strat należy odnieść się do fig. 4 i 7 niniejszego regulaminu.

5.3.

Hargesheimer Kunstauktionen w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie przedmiotów, które nie zostały odebrane lub nie zostały przekazane z powodu braku płatności, chyba że Hargesheimer Kunstauktionen działał umyślnie lub dopuścił się rażącego niedbalstwa.

6.

Zastrzeżenie tytułu, offset, prawo do

Zatrzymanie

6.1.

Prawo własności do dzieła sztuki przechodzi na kupującego dopiero po otrzymaniu wszystkich płatności należnych zgodnie z rys. 4 i 7 w całości.

6.2.

Od roszczeń Hargesheimer Kunstauktionen kupujący może potrącić tylko roszczenia, które są bezsporne lub które zostały prawomocnie stwierdzone.

6.3.

O ile kupujący jest handlowcem zarejestrowanym w rejestrze handlowym, zrzeka się swoich praw wynikających z §§ 273, 320 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB).

7.Domyślny

7.1.

Cena zakupu jest płatna po przyjęciu oferty. Jeśli płatność jest dokonywana w obcej walucie, wszelkie straty kursowe i opłaty bankowe ponosi kupujący.

7.2.

W przypadku zwłoki w zapłacie naliczane są odsetki w wysokości 1% miesięcznie. Kupujący ma prawo udowodnić, że strata jest mniejsza lub że strata nie wystąpiła. Ponadto w przypadku zwłoki w płatności Hargesheimer Kunstauktionen może zażądać wykonania umowy kupna-sprzedaży lub odstąpić od umowy po wyznaczeniu odpowiedniego terminu na wykonanie. W przypadku odstąpienia wszelkie prawa kupującego do zakupionego dzieła sztuki wygasają, a Hargesheimer Kunstauktionen przysługuje prawo do żądania odszkodowania w wysokości utraconej opłaty za dzieło sztuki (prowizja spedytora i premia). Jeżeli przedmiot zostanie ponownie wystawiony na nową aukcję, wówczas kupujący, który nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, ponosi dodatkowo odpowiedzialność za wszelkie niedobory wpływów w porównaniu z wcześniejszą aukcją oraz za koszty powtórnej licytacji; nie jest on uprawniony do żadnych nadmiernych wpływów. Hargesheimer Kunstauktionen ma prawo wykluczyć go z dalszych licytacji w aukcjach.

7.3.

Miesiąc po wystąpieniu zwłoki Hargesheimer Kunstauktionen ma prawo, a jeśli nadawca tego zażąda, ma obowiązek przekazać mu szczegółowe informacje dotyczące nazwy i adresu kupującego.

8. Oświadczenie o ochronie danych

8.1.

Kupujący wyraża zgodę na elektroniczne przechowywanie i przetwarzanie jego nazwiska, adresu i przesyłek przez firmę Hargesheimer Kunstauktionen w celu wypełnienia i wykonywania stosunku umownego oraz w celu informowania o przyszłych aukcjach i ofertach. Jeżeli kupujący nie wywiązuje się ze zobowiązań umownych w zakresie wypełnienia i wykonywania tego stosunku umownego, to wyraża zgodę na umieszczenie tego faktu na liście, która będzie dostępna dla niemieckich domów aukcyjnych. Kupujący ma prawo sprzeciwić się gromadzeniu i wykorzystywaniu danych w przyszłości, usuwając wspomnianą klauzulę lub wysyłając powiadomienie do Hargesheimer Kunstauktionen w późniejszym terminie. Informacje na temat ochrony danych można znaleźć na naszej stronie internetowej: https://kunstauktionen-duesseldorf.de/datenschutzerklaerung

9.Postanowienia różne

9.1.

Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne oraz członkowie ich najbliższej rodziny podlegają obowiązkowi informacyjnemu w rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (MLA). Zgodnie z nowymi wytycznymi dla MLA jesteśmy zobowiązani do zdeponowania kopii dowodu osobistego licytującego w przypadku ofert pisemnych powyżej 7500 €, a także ofert w sali aukcyjnej, na żywo i przez telefon. W przypadku osób prawnych (np. GmbH) wymagamy również wyciągu z rejestru handlowego lub porównywalnego rejestru urzędowego.

9.2.

Niniejsze Warunki aukcji regulują wszystkie stosunki między kupującym a Hargesheimer Kunstauktionen. Ogólne warunki handlowe kupującego nie mają zastosowania. Nie ma ustnych umów dodatkowych. Zmiany wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

9.3.

O ile możliwe jest uzgodnienie, miejscem wykonania i jurysdykcją będzie Düsseldorf. Obowiązuje wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec. Konwencja ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) nie ma zastosowania.

9.4.

Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio do prywatnej sprzedaży przedmiotów wystawionych na licytację.

9.5.

Jeżeli którekolwiek z powyższych postanowień okaże się nieważne w całości lub w części, ważność pozostałych postanowień pozostaje nienaruszona. Nieważne postanowienie zostanie zastąpione obowiązującym regulaminem, najbardziej zbliżonym do komercyjnej treści postanowienia, które było nieważne. To samo dotyczy sytuacji, gdy umowa zawiera lukę wymagającą zmiany. W razie wątpliwości obowiązuje wersja niemiecka Warunków Przewozu.

Franka Hargesheimera | Susanne Hargesheimer

(Prowadzący aukcje | publicznie wyznaczony i zaprzysiężony licytator dzieł sztuki i antyków)

Data: 4 maja 2022 r

Warunki aukcji:

Hargesheimer Kunstauktionen Düsseldorf GmbH (zwana dalej Hargesheimer Kunstauktionen) zostanie sprzedana na aukcji publicznej zgodnie z art.

§§ 474 paragraf 1 zdanie 2, 383 paragraf 3 zdanie 1 BGB jako komisarz we własnym imieniu i na rachunek swoich klientów (klientów), którzy pozostają anonimowi.

1. Warunek/Gwarancja

1.1 Wszystkie przedmioty wystawione na aukcję można obejrzeć i obejrzeć przed aukcją. Osoby zainteresowane ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez siebie wystawionym obiektom.

1.2 Dzieła sztuki wystawione na aukcję są bez wyjątku używane. Znajdują się one w stanie zachowania odpowiednim do ich wieku i pochodzenia. Opisy stanu w katalogu zawierają jedynie wskazania znaczących i istotnych uszkodzeń, które w opinii Hargesheimer Kunstauktions pogarszają lub zakłócają ogólne wrażenie wizualne przedmiotu. Brak takiej adnotacji nie oznacza, że ​​rzecz jest w dobrym stanie lub jest wolna od wad. Zainteresowani mogą zażądać raportu o stanie każdego dzieła sztuki przed aukcją. Niniejszy raport, ustny lub pisemny, nie zawiera żadnych odmiennych indywidualnych uzgodnień i wyraża jedynie subiektywną ocenę Hargesheimer Kunstauktions. Informacje zawarte w raporcie o stanie są podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem. Nie stanowią one gwarancji ani umów dotyczących jakości, służą jedynie jako niewiążąca informacja. To samo dotyczy wszelkiego rodzaju informacji, zarówno ustnych, jak i pisemnych. We wszystkich przypadkach faktycznym stanem zachowania dzieła sztuki w chwili jego przyznania jest uzgodniona jakość w rozumieniu przepisów ustawowych (§§ 434ff BGB).

1.3.Opisy katalogowe nie stanowią gwarancji w sensie prawnym. Wszystkie informacje zawarte w katalogu opierają się na opublikowanej lub ogólnie dostępnej w momencie druku wiedzy naukowej. Hargesheimer Kunstauktionen zastrzega sobie prawo do poprawiania danych katalogowych dotyczących przedmiotów wystawionych na aukcję. Korekta ta jest dokonywana pisemnie w miejscu aukcji i ustnie przez prowadzącego aukcje bezpośrednio przed aukcją. Poprawiona informacja zastępuje opis katalogowy.

1.4 Hargesheimer nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wady, jeśli Hargesheimer wywiązał się ze swojego obowiązku staranności. Odpowiedzialność za życie, uszkodzenie ciała i uszczerbek na zdrowiu pozostaje nienaruszona.

1.5 Prowadzący aukcje zobowiązuje się jednak do dochodzenia swoich roszczeń w okresie przedawnienia dwunastu miesięcy w przypadku uzasadnionych wad fizycznych, które dotyczą autentyczności przedmiotów, w przypadku innych wad w okresie przedawnienia wynoszącym sześć miesięcy od momentu przyjęcia ofertę nadawca (klient) - w razie potrzeby także w sądzie - dochodzić. W przypadku pomyślnego rozpatrzenia reklamacji przez nadawcę, prowadzący aukcję zwraca kupującemu cenę zakupu wraz z premią, ale nie wszelkie inne koszty i wydatki poniesione przez kupującego. Warunkiem wstępnym jest brak roszczeń osób trzecich w stosunku do dzieła sztuki oraz zwrócenie dzieła sztuki do Hargesheimer Kunstauktuktion w niezmienionym stanie.

1.6 Roszczenia odszkodowawcze przeciwko Hargesheimer Kunstauktionen z powodu wad prawnych lub rzeczowych oraz z innych powodów prawnych (w tym zwrot zmarnowanych wydatków i zwrot kosztów ekspertów) są wykluczone, chyba że są one oparte na umyślnym lub rażąco niedbałym działaniu Hargesheimer Kunstauktionen lub na naruszeniu istotnych zobowiązań umownych poprzez aukcje dzieł sztuki w Hargesheim.

2. Przeprowadzenie aukcji / ofert

2.1 Ceny podane w katalogu są cenami granicznymi.

2.2 Hargesheimer Kunstauktionen zastrzega sobie prawo do łączenia, rozdzielania, oferowania poza kolejnością lub wycofania numerów z katalogu podczas aukcji.

2.3. Wszystkie oferty uważa się za złożone przez oferenta we własnym imieniu i na jego własny rachunek. Jeżeli licytant chce licytować w imieniu osoby trzeciej, musi powiadomić o tym licytanta na 24 godziny przed rozpoczęciem licytacji, podając imię i nazwisko oraz adres osoby reprezentowanej oraz przedkładając pisemne pełnomocnictwo. W przeciwnym razie umowa kupna zostaje zawarta z oferentem w momencie przyjęcia oferty.

2.4 Każdy oferent otrzyma numer oferenta od Hargesheimer Kunstauktionen po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości i dopuszczeniu do aukcji. Tylko oferty złożone pod tym numerem będą brane pod uwagę w aukcji. Od licytantów, którzy nie są jeszcze znani, Hargesheimer Kunstauktions wymaga pisemnej rejestracji z ważnym dowodem osobistym co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Hargesheimer Kunstauktionen zastrzega sobie prawo do zażądania terminowych informacji bankowych, referencji lub depozytu gotówkowego za dopuszczenie do aukcji. Wykluczenie danej osoby z aukcji leży w gestii Hargesheimer Kunstauktions.

2.5.Cena wywoławcza jest ustalana przez prowadzącego aukcje; Z reguły poprzednia oferta w euro jest podwyższana o około 10%. Oferty można składać w trakcie aukcji osobiście w sali aukcyjnej lub, w przypadku Państwa nieobecności, z wyprzedzeniem pisemnie, telefonicznie lub przez Internet za pośrednictwem katalogu online na stronie internetowej Hargesheimer Kunstauktionen lub platformy zatwierdzonej przez Hargesheimer Kunstauktionen.

2.6.Wszystkie oferty odnoszą się do dopłaty i powiększenia o premię kupującego, podatek VAT oraz, jeśli dotyczy, prawa do odsprzedaży i cła.

2.7 Jeżeli oferty są takie same, niezależnie od tego, czy zostały złożone w sali aukcyjnej, telefonicznie, pisemnie czy przez Internet, decyduje losowanie. Oferty pisemne lub oferty składane przez Internet będą wykorzystywane przez Hargesheimer Kunstauktionen wyłącznie w kwocie wymaganej do przebicia innej złożonej oferty.

2.8 Oferty nieobecne są generalnie akceptowane, jeśli zostaną otrzymane przez Hargesheimer Kunstauktuktion co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji oraz, w razie potrzeby, dalsze informacje zgodnie z sekcją 2.4. obecny. Oferta musi zawierać nazwę dzieła sztuki z podaniem numeru katalogowego i opisu katalogowego. W przypadku wątpliwości rozstrzygający jest numer katalogowy; Wszelkie niejasności ponosi oferent.

2.9 Przetwarzanie ofert zaocznych jest dodatkową i bezpłatną usługą Hargesheimer Kunstauktions, dlatego nie można udzielić gwarancji na ich wykonanie lub bezbłędne wykonanie. Oferty złożone zaocznie są równoznaczne z ofertami złożonymi spośród ofert obecnych na aukcji w momencie akceptacji.

2.10.Oferta pisemna musi być podpisana przez oferenta. W przypadku ofert pisemnych zainteresowana strona zleca firmie Hargesheimer Kunstauktions składanie ofert w jej imieniu.

2.11 Oferty telefoniczne mogą być rejestrowane przez Hargesheimer Kunstauktuktionen. Wraz z aplikacją do licytacji telefonicznej zgłaszający wyraża zgodę na nagrywanie rozmów telefonicznych. Hargesheimer Kunstauktionen nie ponosi odpowiedzialności za ustanowienie i utrzymywanie połączeń telekomunikacyjnych lub błędy transmisji.

2.12.Licytacje internetowe mogą być składane zarówno w formie tzw. „pre-bids” przed rozpoczęciem aukcji, jak i tzw. „live bids” podczas aukcji transmitowanej na żywo w Internecie, a także tzw. oferty” po zakończeniu aukcji z zastrzeżeniem poniższych zasad. Oferty otrzymane przez Hargesheimer Kunstauktuktionen podczas trwającej aukcji przez Internet będą rozpatrywane w kontekście trwającej aukcji tylko wtedy, gdy aukcja jest transmitowana na żywo w Internecie. Poza tym licytacje internetowe są dozwolone tylko wtedy, gdy oferent został upoważniony przez Hargesheimer Kunstauktionen do licytacji przez Internet poprzez przesłanie nazwy użytkownika i hasła. Stanowią one ważne oferty tylko wtedy, gdy można je jednoznacznie przypisać oferentowi za pomocą nazwy użytkownika i hasła. Oferty przesyłane przez Internet są rejestrowane elektronicznie. Dokładność dzienników potwierdza oferent/kupujący, który może udowodnić ich nieścisłość. Licytacje na żywo są traktowane jak oferty z sali aukcyjnej. W przypadku ofert internetowych Hargesheimer Kunstauktionen nie ponosi również odpowiedzialności za ustanowienie połączenia technicznego lub za błędy transmisji.

2.13.Obsługa posprzedażowa jest częścią aukcji. W przypadku kolejnych ofert umowa zostaje zawarta dopiero po zaakceptowaniu oferty przez firmę Hargesheimer Kunstauktionen.

2.14 Złożenie oferty w jakiejkolwiek formie oznacza akceptację niniejszych warunków aukcji. Prowadzący aukcje przyjmuje oferty wyłącznie na podstawie powyższych warunków aukcji i odpowiednio przydziela oferty.

2.15 Prawo do odstąpienia i zwrotu w przypadku umów zawieranych na odległość (§§ 312 b ff BGB) nie ma zastosowania do ofert pisemnych, telefonicznych i internetowych.

3. dopłata

3.1 Licytacja zostaje przyjęta po trzykrotnym wezwaniu licytanta, który zaoferował najwyższą cenę. Umowa sprzedaży zawierana jest między Hargesheimer Kunstauktionen a oferentem, który wygrał przetarg. Dopłata zobowiązuje do akceptacji i zapłaty.

3.2 Prowadzący aukcję może wycofać ofertę i ponownie licytować przedmioty, jeżeli wyższa oferta złożona w odpowiednim czasie została przez pomyłkę przeoczona lub jeżeli licytant, który zaoferował najwyższą cenę nie chce, aby jego oferta została przyjęta, lub jeżeli istnieją inne wątpliwości co do licytacji . Prowadzący aukcję może przyjąć ofertę z zastrzeżeniami lub ją odrzucić, jeżeli przemawia za tym szczególny powód. Jeżeli oferta nie zostanie przyjęta pomimo jej złożenia, Hargesheimer Kunstauktionen ponosi odpowiedzialność wobec oferenta tylko w przypadku działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa.

3.3.W przypadku oferty warunkowo przyjętej oferent pozostaje związany swoją ofertą przez okres jednego miesiąca. Oferta warunkowa jest skuteczna tylko wtedy, gdy Hargesheimer Kunstauktionen potwierdzi ofertę na piśmie w ciągu jednego miesiąca od daty aukcji.

4. Cena zakupu i płatność

4.1 Oprócz ceny młotkowej kupujący musi zapłacić premię w wysokości 33%. Obejmuje to już ustawowy podatek od sprzedaży, który nie jest wykazywany ze względu na zróżnicowane opodatkowanie zgodnie z § 25a UStG. Do dopłaty zostanie doliczona premia w wysokości 29% za pozycje oznaczone gwiazdką (*) jako podlegające standardowemu opodatkowaniu. Ustawowy podatek od sprzedaży w chwili obecnej 19% podniesione.

4.2.Zwolnione z podatku VAT są dostawy eksportowe do krajów trzecich (poza UE) oraz – w przypadku podania numeru NIP. jako dowód uprawnienia do zakupu bezcłowych dostaw wewnątrzwspólnotowych - także do firm w innych krajach członkowskich UE, o ile dokonują zakupów na użytek handlowy. Wszyscy pozostali nabywcy z krajów UE podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Nabywcy zagraniczni: poza Unią Europejską zwrot podatku VAT nastąpi po przedstawieniu niemieckiego certyfikatu celnego wywozowego. W przypadku wysyłki przez firmę Hargesheimer dowód wywozu uważa się za dostarczony.

4.3 W przypadku pozycji katalogowych oznaczonych dwiema gwiazdkami (**) należy uiścić zryczałtowaną dopłatę w wysokości 2% ceny młotka z tytułu rekompensaty za ustawowe prawo odsprzedaży § 26 UrhG.

4.4.Faktury wystawione w trakcie lub bezpośrednio po aukcji wymagają weryfikacji; W tym zakresie zastrzeżone są błędy.

4.5.Płatności całej kwoty należnej wraz z nagrodą należy dokonać gotówką, przelewem bankowym lub kartą kredytową (plus 3% na ewentualne wydatki). Czeki są akceptowane wyłącznie na rachunek wydajności. Wszelkie podatki, koszty, opłaty za przelewy lub opłaty za realizację czeków (w tym opłaty bankowe potrącane z Hargesheimer Kunstauktions) ponosi kupujący. Kupujący, którzy osobiście uczestniczą w aukcji, muszą zapłacić i otrzymać cenę zakupu natychmiast po zaakceptowaniu oferty przez Hargesheimer Kunstauktions.

4.6 W przypadku ofert złożonych zaocznie, zapłata w terminie 10 dni od daty wystawienia faktury nie jest uważana za spóźnioną, niezależnie od bezpośredniego terminu płatności.

4.7 Przedmioty są przekazywane dopiero po całkowitym zapłaceniu wszystkich należności od kupującego.

5. Gromadzenie i przejmowanie ryzyka

5.1 Nagroda zobowiązuje do akceptacji. Nieobecni nabywcy są zobowiązani do odebrania przedmiotów z Hargesheimer Kunstauktionen niezwłocznie po powiadomieniu o przetargu. Hargesheimer Kunstauktionen organizuje ubezpieczenie i transport wylicytowanych przedmiotów do kupującego wyłącznie na pisemne polecenie kupującego oraz na jego koszt i ryzyko. Jeśli rzeczywiste koszty wysyłki przekroczą obliczoną z góry stawkę ryczałtową, różnica zostanie później doliczona do kupującego.

5.2 Wraz z licytacją ryzyko związane z wylicytowanym przedmiotem przechodzi na kupującego, ale własność przechodzi na kupującego dopiero po pełnej zapłacie.

5.3 Jeśli kupujący nie odbierze przedmiotów od Hargesheimer Kunstauktionen najpóźniej trzy tygodnie po przyjęciu oferty lub po powiadomieniu, Hargesheimer Kunstauktionen wezwie kupującego do odebrania przedmiotów w ciągu jednego tygodnia. Po upływie tego terminu Hargesheimer Kunstauktionen ma prawo do przechowania przedmiotów przez spedytora na koszt i ryzyko kupującego. Hargesheimer Kunstauktions poinformuje kupującego przed przechowywaniem. Koszty przechowywania wynoszą 1 euro plus podatek od sprzedaży za dzień i obiekt. Niezależnie od tego Hargesheimer Kunstauktionen może albo zażądać wykonania umowy, albo dochodzić ustawowych praw z tytułu naruszenia obowiązków. W celu obliczenia ewentualnych szkód należy odnieść się do sekcji 4 i 7 niniejszych warunków.

5.4 Hargesheimer Kunstauktionen w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie przedmiotów, które nie zostały odebrane lub które nie zostały przekazane z powodu braku płatności, chyba że Hargesheimer Kunstauktionen jest winny umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa.

6. Zastrzeżenie własności, potrącenie, prawo zatrzymania

6.1 Własność wylicytowanego przedmiotu przechodzi na kupującego dopiero po całkowitym otrzymaniu wszystkich płatności należnych zgodnie z punktami 4 i 7.

6.2 Kupujący może potrącić tylko bezsporne lub prawomocnie stwierdzone roszczenia wobec Hargesheimer Kunstauktions.

6.3 Jeśli kupujący jest handlowcem, zrzeka się swoich praw zgodnie z §§ 273, 320 BGB.

7.Opóźnienie

7.1 Cena zakupu jest należna wraz z nagrodą. Zwłoka w zapłacie następuje po 14 dniach od zawarcia umowy, tj. udzielenia lub przyjęcia kolejnej oferty. Płatności należy dokonywać w euro na rzecz Hargesheim Art Auctions.

7.2.W przypadku opóźnienia w zapłacie zostaną naliczone odsetki w wysokości 1% miesięcznie. Kupujący ma prawo do udowodnienia mniejszej szkody lub jej braku. Ponadto Hargesheimer Kunstauktionen może zażądać wykonania umowy kupna lub odstąpić od umowy po wyznaczeniu rozsądnego terminu w przypadku zwłoki w płatności. W przypadku odstąpienia wszelkie prawa kupującego do wylicytowanego przedmiotu wygasają, a Hargesheimer Kunstauktionen jest uprawniony do żądania odszkodowania w wysokości utraconej zapłaty za dzieło sztuki (prowizja nadawcy i premia kupującego). Jeżeli przedmiot zostanie ponownie wystawiony na aukcję na nowej aukcji, kupujący, który nie wywiązuje się ze zobowiązań, ponosi również odpowiedzialność za wszelkie niedobory wpływów w porównaniu z poprzednią aukcją oraz za koszty powtórnej aukcji; nie ma on żadnych roszczeń do żadnych dodatkowych wpływów. Hargesheimer Kunstauktionen ma prawo wykluczyć go z dalszych licytacji na aukcjach.

7.3. Miesiąc po wystąpieniu zwłoki Hargesheimer Kunstauktionen jest uprawniona i zobowiązana na żądanie nadawcy do przekazania nadawcy nazwy i adresu kupującego.

8. Oświadczenie o zgodzie na ochronę danych

8.1 Oferent wyraża zgodę na elektroniczne przechowywanie i przetwarzanie jego nazwiska, adresu i zakupów. Jeśli oferent nie wywiąże się ze swoich zobowiązań umownych w ramach realizacji i przetwarzania tego stosunku umownego, oferent wyraża zgodę na odnotowanie tego faktu w pliku blokującym, dostępnym dla wszystkich domów aukcyjnych. Gromadzeniu danych i dalszemu wykorzystywaniu można sprzeciwić się poprzez usunięcie tej klauzuli lub w dowolnym momencie poprzez późniejsze oświadczenie w Hargesheimer Kunstauktionen ze skutkiem na przyszłość. Informacje na temat ochrony danych można znaleźć na naszej stronie internetowej: https://kunstauktionen-duesseldorf.de/datenschutzerklaerung

9. Inne postanowienia

9.1 Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne oraz członkowie ich najbliższej rodziny podlegają obowiązkowi informacyjnemu w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AMLA). W związku z nowymi wytycznymi dla GwG jesteśmy zobowiązani do złożenia kopii dowodu tożsamości oferenta w przypadku ofert pisemnych powyżej 7500 EUR, a także w przypadku ofert na sali, na żywo i telefonicznie. W przypadku osób prawnych (np. GmbH) potrzebujemy również wyciągu z rejestru handlowego lub porównywalnego odpisu z rejestru urzędowego.

9.2.Niniejsze warunki aukcji regulują wszystkie relacje między kupującym lub kupujący i aukcje dzieł sztuki w Hargesheim. Ogólne warunki kupującego nie mają zastosowania. Ustne umowy dodatkowe nie istnieją. Zmiany pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

9.3 Miejscem wykonania i jurysdykcją dla transakcji handlowych jest wyłącznie Düsseldorf. Obowiązuje prawo niemieckie; Konwencja ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) nie ma zastosowania.

9.4 Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio również do sprzedaży prywatnej przedmiotów wystawionych na aukcję, aw szczególności do sprzedaży poaukcyjnej, do której jako części aukcji nie mają zastosowania przepisy o sprzedaży na odległość.

9.5.Jeżeli jedno z powyższych postanowień okaże się całkowicie lub częściowo nieskuteczne, nie wpłynie to na ważność pozostałych. Nieskuteczne postanowienie należy zastąpić skutecznym postanowieniem, które pod względem treści ekonomicznej będzie jak najbardziej zbliżone do nieskutecznego postanowienia. To samo dotyczy sytuacji, gdy umowa zawiera lukę, którą należy wypełnić. W przypadku wątpliwości wiążąca jest niemiecka wersja warunków aukcji. Tłumaczenia na inne języki służą jedynie jako przewodnik po treści.

Franka Hargesheimera | Susanne Hargesheimer

(Prowadzący aukcje | publicznie wyznaczony i zaprzysiężony licytator dzieł sztuki i antyków)

Stoisko 4. maja 2022 r

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Van Hayes

Last Updated: 07/02/2023

Views: 5237

Rating: 4.6 / 5 (46 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Van Hayes

Birthday: 1994-06-07

Address: 2004 Kling Rapid, New Destiny, MT 64658-2367

Phone: +512425013758

Job: National Farming Director

Hobby: Reading, Polo, Genealogy, amateur radio, Scouting, Stand-up comedy, Cryptography

Introduction: My name is Van Hayes, I am a thankful, friendly, smiling, calm, powerful, fine, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.